Dorota Niecikowska-Karwas

Dorota Niecikowska-Karwas

Dorota Niecikowska- Karwas jest magistrem psychologii, absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku Psychologia. Po studiach ukończyła staż absolwencki w Szpitalu Klinicznym, w Klinice Neurologii, a następnie rozpoczęła pracę w Ognisku Wychowawczym, pracując z dziećmi i młodzieżą. Następnie Pani Dorota Niecikowska- Karwas wyjechała do Irlandii, gdzie podjęła pracę w żłobku irlandzkim oraz pracę w Polskiej Szkole Sen na stanowisku psychologa. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, w której współpracuje z logopedą.

Pani Dorota oferuje pomoc w problemach takich jak:
 • Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży,
 • Autyzm i Zespół Aspergera,
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD,
 • problemy rodzinne i rozwody rodziców,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • trudności i kłopoty wychowawcze,
 • trudności adaptacyjne,
 • badanie systemu rodzinnego i jego funkcjonowanie,
 • dojrzałość szkolna,
 • poradnictwo psychologiczne z nastawieniem na znalezienie rozwiązania w trudnych dla dziecka sytuacjach kryzysowych.

Hanna Owieśna

Hanna Owieśna

Hanna Owieśna jest magistrem logopedii. Studia dzienne, 5-cio letnie ukończyła z wyróżnieniem w Bydgoszczy na Akademii Bydgoskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (ówczesny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,gdzie otrzymała dyplom z oceną bardzo dobrą). Po studiach rozpoczęła pracę w przedszkolu i tam przeprowadzała badania na temat analizy i syntezy słuchowej mowy dzieci pięcioletnich. Następnie Pani Hania Owieśna wyjechała do Irlandii, gdzie podjęła pracę w Polskiej Szkole Sen na stanowisku manager ds. rekrutacji i manager grupy terapeutycznej. Prywatną praktykę terapii logopedycznej prowadzi od 2010 roku, w której współpracuje z psychologiem i pedagogiem zajęciowym.

W skład dziedzin zainteresowań Pani Hanny Owieśnej wchodzą:
 • Autyzm wczesnodziecięcy,
 • Zespół Aspergera,
 • Zespół Downa,
 • rozszczep warg i podniebienia,
 • afazja Wernickiego,
 • afazja Broca,
 • afazja mnestyczna,
 • alalia,
 • dyslalia,
 • mutyzm,
 • korekcja wad wymowy,
 • praca nad słuchem fonematycznym,
 • terapia jąkania,
 • wywołanie mowy jeszcze niewykształconej,
 • praca z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.